Кыргыз санжырасы - Долон бий уулу Ак уул

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Долон бий
Санжыра
Ак уул
Санжыра
Көкө-Наалы
Куу уул
Адигине
Тагай
Толук маалымат:
Долон бийАк уул

Уруусу:Ак уул – элдик санжырадагы оң канат кыргыз урууларынын атасы. Элдик санжырада кыргыздар Ак-уул жана Куу уул болуп эки канатка бөлүнүшөт. Ак уулдун тукумдары Оң канатты түзүп, ага: Адигине, Тагай жана моңолдор уруулары кирет. Санжырадагы Ак-уул жөнүндөгү маалымат тарыхый булактарда алгач Сайф ад-Дин Аксыкентинин "Мажму ат-таварих" (16-к.) аттуу эмгегинде эскерилет. Элдик санжырада Ак уул таза, өз боюнча карап жүргөн киши болгондуктан Жанкороз атыкканы айтылат. Оң канатка кирген уруулардын урааны - "Жанкороз".

Википедиадан алынган маалымат

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.