Кыргыз санжырасы - Тагай уулу Коңурат

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Тагай
Санжыра
Богорстон
Койлон
Сарбагыш
Карачоро
Азык
Саяк
Черик
Коңурат
Чертике
Толук маалымат:
Долон бийАк уулТагайКоңурат

Уруусу: КоңуратСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.