Кыргыз санжырасы - Кысыроо бий уулу Чагыр

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Кысыроо бий
Санжыра
Бекен
Айдарбек
Чагыр
Санжыра
Байкиши
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.