Аты:
Атасынын аты:

Тагай
Сызык
Богорстон
Сызык
Эштек
Койлон
Козор
Сарбагыш
Карачоро
Азык
Саяк
Черик
Коңурат
Чертике
Долон бийАк уулТагайБогорстон


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.