Аты:
Атасынын аты:

Тагай
Сызык
Богорстон
Койлон
Сарбагыш
Сызык
Орозбакты
Карачоро
Дөөлөсбакты
Азык
Саяк
Черик
Коңурат
Чертике
Долон бийАк уулТагайСарбагыш


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.