Аты:
Атасынын аты:

Дөөлөсбакты
Сызык
Токо
Жантай
Манап
Сызык
Сүтөй
Элчибек
Жарбаң
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанап
Уруусу: Сарбагыш
Энеси: Жезбийке


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.