Аты:
Атасынын аты:

Маматкул
Сызык
Болот
Темир
Сызык
Черикчи
Чоюн
Кулуке
Эрмек
Богочу
Сары
Назар
Беккожо
Долон бийАк уулТагайСарбагышДөөлөсбактыМанапСүтөйСарсейитҮчүкөМаматкулТемир
Уруусу: Сарбагыш
Энеси: Бурул


Темир баяны

Темирдин өмүр жолунда жунгарлардын чабуулу башталып калган. Темир өзү эр киши болгон дешет. Нечен жолу калмактар менен кагылышкан. Кара чегирткедей чубуруп калмактар Ала-Тоого келишип, кыргыздын эзелки ата конушун талаша баштап, эл түштүккө сүрүлүп, мал-жандан ажырай баштаган мезгил эле. Темир Чотала деген калмактын кол башчысынын аскери менен Кетмен-Төбөдөгү салгылашууга катышкан.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.