Аты:
Атасынын аты:

Көбөш
Сызык
Босого
Жайыл
Сызык
Каратал
Кандабас
Каранай
Асыгалы
Кулунчак
Карача
Сапарбай
Долон бийКуу уулКөбөшЖайыл


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.