Аты:
Атасынын аты:

Көбөш
Сызык
Босого
Жайыл
Кандабас
Асыгалы
Кулунчак
Карача
Сапарбай
Долон бийКуу уулКөбөшКандабас


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.