Аты:
Атасынын аты:

Кожоке
Сызык
Байтүгөл
Куттуу
Куткатай
Алтыбай
Кулатай
Мурадыл
Жанболот
Сызык
Самсалы
Боронбай
Саргалдак
Долон бийАк уулТагайБогорстонЭштекСолтоКултуу (Чылпак)МендекеБектооКожокеЖанболот
Уруусу: Солто


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.