Аты:
Атасынын аты:

Меңдуулат (Бала Кыйра)
Сызык
Мангазы
Сызык
Дуулатказы
Карач
Намас
Ногой
Көжөбаш
Абышка
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)Мангазы
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.