Аты:
Атасынын аты:

Мангазы
Сызык
Дуулатказы
Карач
Сызык
Шыгай
Намас
Айдаркозу
Ногой
Надыр
Көжөбаш
Абышка
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыКарач
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.