Аты:
Атасынын аты:

Карач
Сызык
Шыгай
Айдаркозу
Сызык
Кысыроо бий
Надыр
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыКарачАйдаркозу
Уруусу: Моңолдор

Айдаркозудан тарагандар Чайыш уругу аталышат.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.