Сарсейит уулу Үчүкө
Уруусу:
Сарыбагыш
Маалымат:

Үчүке, Түлкү баяны

Сарсейиттин Үчүке, Түлкү деген эки баласы тең мыкты баатыр жигиттер болгон экен. Алардын доору да ошол кездеги жоокерчилик заманга туш келди.
Жигиттер эл четинде, жоо бетинде болушту. Үчүке үйлөнүп үч балалуу болуп калган. Түлкү да үйлөнгөн. Түлкүнүн аялы Таластык Саруу уруусунун бир мыктысынын кызы болот. Жаркын ошол Түлкүнүн аялы болгон. Үчүке, Түлкү экөө тең атагы жер жарып калган учуру эле.
Айрыкча булардын атагы «Кашкар жортуулунда» чыккан. Турпандын алдындагы калмактар менен салгылашууда да чоң эрдиктерди көрсөтүшкөн. Түлкү нака он сегиз жашында Турпандын жанындагы урушта эрөөлгө чыгып, Доргун, Карача, Түмөн, Шыйкы деген балбандарын сайып түшүргөн. Экөө тең узун бoйлуу кең далылуу, кармаган жерлеринен кан чыгарган балбан жигиттерден болгон. Айланасына бир нече эр жигиттерди топтоп жоого бирге аттанып жүрүшкөн. Булардын: Атакозу, Чaбак, Үлбүрчөк, Бургуй деген мыкты жолдоштору болгон. Алар кандай гана жоо болбосун эңшере тартып турушкан. Каптап келишкен калмакка каран түн түшүрүшкөн. Сарысейиттин жылкысы дүркүрөп өсүп, Көлдүн «Кабырга», «Бүлкүлдөк», «Кыямат Кыргоо» деген жерлеринде кыштап чыгуучу дешет.
Социалдык тармактарда бөлүшүү