Боогачы
Жакыпбек уулу Боогачы
Уруусу: Моңолдор
Көпөш
Тайчык уулу Көпөш
Уруусу: Моңолдор
Арстанбек
Буйлаш уулу Арстанбек
Уруусу: Бугу
Балбай
Эшкожо уулу Балбай
Уруусу: Бугу
Шабдан
Жантай уулу Шабдан
Уруусу: Сарыбагыш
Куйручук
Өмүрзак уулу Куйручук
Уруусу: Саяк
Төрөкул
Жанузак уулу Төрөкул
Уруусу: Солто
Калыгул
Бай уулу Калыгул
Уруусу: Сарыбагыш
Кожомкул
Каба уулу Кожомкул
Уруусу: Саяк
Алымбек датка
Асан бий уулу Алымбек датка
Уруусу: Баргы
Кенже
Токто уулу Кенже
Уруусу: Баргы
Касым
Тыныстан уулу Касым
Уруусу: Саяк
Ормон
Ниязбек уулу Ормон
Уруусу: Сарыбагыш
Байтик
Канай уулу Байтик
Уруусу: Солто
Жусуп (Усуп)
Абдыраман уулу Жусуп (Усуп)
Уруусу: Саяк
Төрөкул
Айтмат уулу Төрөкул
Уруусу: Кытай
Дүйшөнкул
Шопок уулу Дүйшөнкул
Уруусу: Солто
Тилекмат аке
Жылкыайдар уулу Тилекмат аке
Уруусу: Бугу
Долон бий уулу Ак уул
Долон бий уулу Куу уул
Ак уул уулу Көкө-Наалы
Ак уул уулу Тагай
Көкө-Наалы уулу Моңолдор
Уруусу: Моңолдор
Карабек уулу Жантай
Уруусу: Сарыбагыш
Байтору уулу Айтмамбет
Уруусу: Моңолдор
Долон бий
Тынай уулу Атаке
Уруусу: Сарыбагыш