Маматкул уулу Темир
Маматкул уулу Темир
Уруусу
Сарбагыш
Энеси
Бурул
Маалымат

Темир баяны

Темирдин өмүр жолунда жунгарлардын чабуулу башталып калган. Темир өзү эр киши болгон дешет. Нечен жолу калмактар менен кагылышкан. Кара чегирткедей чубуруп калмактар Ала-Тоого келишип, кыргыздын эзелки ата конушун талаша баштап, эл түштүккө сүрүлүп, мал-жандан ажырай баштаган мезгил эле. Темир Чотала деген калмактын кол башчысынын аскери менен Кетмен-Төбөдөгү салгылашууга катышкан.
Социалдык тармактарда бөлүшүү