Ысым Кездешүү саны Аныктама
Нурлан517

НУРЛАН. Бул антропоним жөнөкөй энчилүү адам аты катарында 
белгилүү болгону менен, түпкүлүгүндө төмөнкү үч бөлүктөн турат: нур 
(“нур, жарык, шоола”) + = дуу (=луу - көптүктү, молдукту, арбындыкты 
билдирүүчү мүчө) + улан (“бала, боз бала, жаш жигит”) деген 
бөлүктөрдөн турат. Чыгыш теги боюнча кийинки улан деген компоненти 
байыркы түрк тилдериндеги оглан сөзүнүн жаңы варианты болуп саналат. 
Бул ысым эркек балдарга нурданып, ажарланып, көзгө сүйкүмдүү учурап, 
жылдызы ысык болуп турсун деген тилекте коюлат. Кыз балдарга 
Нурлана деп өзгөртүп койсо болот.
Аталган ысым кыргыздар менен казактарга 50-жылдардан баштап 
кеңири тараган. Бүгүнкү күндө эркек балдарга Кыргызстандын бардык 
жеринде активдүү ат катары берилип келе жатат.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү